Betoning – ord med dobbelt betydning

Ord med dobbelt betydning skifter betoning alt efter betydningen. Dette gælder særligt ord med forstavelser (præfiks).

Ordet får tryk på første stavelse hvis ordet er et navneord (substantiv) eller tillægsord (adjektiv).

Ordet får tryk på den anden stavelse hvis ordet er et udsagnsord (verbum).

Trykket markeres i begge tilfælde med en lodret apostrof (ˈ). Enkelte ord har dog også et lille tryk (bitryk) på en anden stavelse. Det markeres med et lodret komma (ˌ).

Ordet compliment er en undtagelse. Her kommer der kun et bitryk ved tredje stavelse.

Lydfilens tekst

Navneord/tillægsord

ˈimport (import)
ˈincrease (forøgelse)
ˈtransport (transport)
ˈinsult (fornærmelse)
ˈtransfer (overførsel)
ˈabstract (abstrakt)
ˈdesert (ørken)
ˈobject (genstand)
ˈsubject (emne)
ˈsuspect (mistænkt)
ˈpresent (gave)
ˈconˌduct (opførsel)
ˈpermit (tilladelse)
ˈperˌvert (seksuelt afvigende person)
ˈproˌtest (protest)
ˈcompliment (kompliment)

Udsagnsord

imˈport (at importere)
inˈcrease (at forøge)
transˈport (at transportere)
inˈsult (at fornærme)
transˈfer (at overføre)
abˈstract (at fjerne, uddrage)
deˈsert (at forlade)
obˈject (at protestere)
subˈject (at underkaste sig)
suˈspect (at mistænke)
preˈsent (at præsentere)
conˈduct (at opføre sig)
perˈmit (at tillade)
perˈvert (at fordærve)
proˈtest (at protestere)
ˈcompliˌment (at komplimentere)

Lyt og vælg den øvelse du vil arbejde med. Højreklik derefter på filens navn og vælg “Gem som… ” for at gemme filen på din egen computer. Åbn derefter filen i Audacity og klik på Optag for at igangsætte øvelsen. Skift tilbage til dette skærmbillede for at læse teksten imens).

Print Friendly, PDF & Email