V for Vendetta

 

V: V: (oversættelse)
But on this most auspicious of nights, permit me then in lieu of the more commonplace sobriquet to suggest the character of this dramatis persona Men tillad mig, på denne mest lovende aften, i stedet for det mere traditionelle tilnavn, at antyde karakteren bag denne dramatiske rolle.
Voila!In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. Voila!Foran Dem, en ydmyg varieté veteran iscenesat både som offer og slyngel af skæbnens omskifteligheder.
This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. Dette ansigt, ikke blot forfængelighedens fernis, er en levning af folkets stemme, nu tom, forsvundet.
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. Og dog, denne modige hjemsøgelse af en svunden fortvivlelse står
levendegjort, og har svoret at overvinde disse korrupte og farlige
skadedyr, som står i spidsen for ondskab og som beskytter det voldsomt onde og grådige overgreb på valgfriheden.
The only verdict is vengeance, a vendetta held as votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Den eneste dom er hævn, et hævntogt udført som gudeoffer, ikke forgæves, for værdien og sandheden i dette vil en dag retfærdiggøre de overvågende og de dydige
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose. I sandhed, denne overflodssuppe af ord slår selv de mest talende af banen
So let me simply add that its my very good honour to meet you and that you may call me V.

 

Lyt og vælg den øvelse du vil arbejde med. Højreklik derefter på filens navn og vælg “Gem som… ” for at gemme filen på din egen computer. Åbn derefter filen i Audacity og klik på Optag for at igangsætte øvelsen. Skift tilbage til dette skærmbillede for at læse teksten imens).

Print Friendly, PDF & Email